ACTIEVOORWAARDEN

'Xperia Z5 Compact – Action Cam – T-Mobile'

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Sony Mobile georganiseerde actie 'Xperia Z5 Compact – Action Cam – T-Mobile’ (verder te noemen: de Actie);

Deze Actie is geïnitieerd door Sony Mobile Communications Inc. kantoorhoudende aan de Schipholweg 275, te Badhoevedorp (hierna te noemen: Sony Mobile).

1. Actie

De Actie dient ter promotie van de Sony Xperia Z5 Compact (hierna te noemen: Actieproduct). De Actie voor Actieproduct loopt van 4 april 2016 tot en met 9 mei 2016 (hierna te noemen: Actieperiode). Het betreft een tijdelijke actie.

De actie is alleen geldig wanneer het Actieproduct is aangeschaft via T-Mobile of via een Sales Partner van T-Mobile die het Actieproduct heeft betrokken bij T-Mobile binnen de Actieperiode. Let op! Registreren kan tot uiterlijk 22 mei 2016.

Sony Mobile behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal dan op https://onlinepromo.eu/sony_16-0164 geplaatst worden met vermelding van de datum van wijziging.

2. Cadeau

Door Deelname aan de Actie ontvangt de Deelnemer eenmalig een Sony Action Cam HDR-AZ1 ter waarde van €250 (het Cadeau), zolang de voorraad strekt (OP = OP). Sony Mobile streeft ernaar het Cadeau binnen 4 weken te versturen naar het door de Deelnemer opgegeven adres. Het Cadeau is niet inwisselbaar voor een ander product, dienst en/of geld.

3. Deelname

Deelname aan de Actie is gratis en geschiedt via https://onlinepromo.eu/sony_16-0164. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;

Een Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland en te voldoen aan bovengenoemde actievoorwaarden. Voor het verzilveren van het Cadeau dient een Deelnemer jonger dan 18 jaar toestemming van (een van) zijn ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) te verkrijgen.

Elke Deelnemer kan eenmalig deelnemen aan deze Actie door zijn gegevens, waaronder zijn/haar IMEI nummer en aankoopbewijs met duidelijk zichtbaar IMEI nummer in te sturen. Let op, eventuele telefoon -of internetkosten komen ten laste van de Deelnemer.

4. Gegevens

Bij Deelname worden persoonsgegevens en gegevens van het Actieproduct gevraagd. Onder deze gegevens vallen: naam, huisadres, e-mailadres, 06-nummer, toestelmodel, aankoopdatum, verkoopkanaal en IMEI nummer. Deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor verificatie van de Actie.

Zodra de inzending van de gegevens van de Deelnemer binnen is, en deze gegevens correct en volledig zijn en ontvangt hij/zij automatisch het Cadeau.

Deelnemer is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij instuurt. De Deelnemer verklaart door het versturen van de gegevens dat hij/zij bevoegd is deze in te sturen, deze informatie juist is en dat deze informatie op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van anderen of privacy van anderen.

lndien gegevens onvolledig en/of incorrect zijn, is er geen sprake van Deelname aan de Actie en zal Sony Mobile de uitlevering van het Cadeau uitstellen totdat gegevens bekend zijn, doch niet later dan 22 mei 2016. Na die periode komt het recht op het Cadeau te vervallen.

Medewerkers van Sony Mobile, en/of gelieerde ondernemingen waarmee zij samenwerken, zijn van deelname aan deze actie uitgesloten.

Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van Deelname.

Sony Mobile heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen en het aanschafbewijs van het Actieproduct.

5. lntellectueel eigendom:

De deelnemer doet, vanaf het moment van inzending, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending.

De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan;

6. Aansprakelijkheid

Sony Mobile, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.

Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Sony Mobile.

Sony Mobile is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan de verpakkingen van het fysieke Cadeau die tijdens de bezorging kunnen ontstaan.

Sony Mobile is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden.

7. Klachten of geschillen

Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.

Klachten over deze Actie en of vragen over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden op deze website bij 'Contact'.

Sony Mobile behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer een of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch ontoelaatbaar heeft gehandeld;

Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en met alle beslissingen die Sony Mobile inzake deze actie neemt. Over deze Actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.